Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Стамбени кредит је намјенски кредит и спада у посебну категорију дугорочног кредита. Одобрава се за куповину стана или куће, као и изградњу, доградњу, реконструкцију и адаптацију стамбеног објекта. Услове одобравања стамбених кредита банке утврђују својом пословном политиком.

Потребна  документација за добијање кредита:

 • Захтјев за кредит (образац банке);
 • Потврда о запослењу и висини примања;
 • Фотокопија личне карте;
 • Предуговор о куповини непокретности овјерен код надлежног суда;
 • Предрачун извођача радова за изградњу, доградњу, реконструкцију и адаптацију објекта који је предмет кредитирања;
 • Процјена вриједности непокретности која ће се користити за обезбјеђење кредита;
 • Документација непокретности која ће бити предмет хипотеке;
 • Изјаве јемаца; и
 • Изјаве о административној забрани дужника и јемаца.

Напомињемо да свака банка појединачно одређује коју документацију је потребно приложити уз захтјев за кредит, и она се може разликовати од банке до банке.

Средства обезбјеђења кредита одређује банка. Као средства (инструменти) обезбјеђења кредита може се појавити сљедеће:   

 • некретнина која је предмет куповине или нека друга некретнина која је у власништву тражиоца кредита или у власништву другог лица, на коју се, уз претходну сагласност власника, уписује хипотека,
 • јемства правних и физичких лица,
 • мјенице потписане од стране корисника кредита и јемаца,
 • административне забране за корисника кредита и јемце.

Уколико дође до престанка отплате одобреног кредита, кредитор има право активирања ових инструмената обезбјеђења кредита у сврху наплате дуга.