Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

АБРС

Агенција за банкарство Републике Српске основана је 1998. године као правни сљедбеник Народне банке Републике Српске. Статус, надлежност, организација, финансирање и рад Агенције уређени су Законом о Агенцији за банкарство Републике Српске. Агенција за банкарство Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) је самостално и независно правно лице, основано ради уређења и контроле банкарског система. Надзор над радом Агенције врши Народна скупштина Републике Српске, којој је одговорна за свој рад. Основни циљ Агенције јесте очување и јачање стабилности банкарског система Републике Српске, те унапређење његовог сигурног, квалитетног и законитог пословања.

НАДЛЕЖНОСТИ

Основне надлежности Агенције су:

 • издавање дозвола за оснивање и рад банака, дозвола за статусне промјене и промјене организационе структуре банака и врсте послова које обављају,
 • контрола бонитета и законитости пословања банака – посредна и непосредна контрола рада банака, предузимање одговарајућих надзорних мјера,
 • одузимање дозволе за рад банкама,
 • увођење поступка привремене управе у банкама и именовање привременог управника, покретање поступка ликвидације банака и именовање ликвидационог управника, управљање и надзор над поступком привремене управе и ликвидације банака, подношење захтјева за покретање стечајног поступка над банкама,
 • доношење аката којима се уређује рад банака,
 • оцјена испуњавања услова и давање сагласности за издавање акција наредних емисија,
 • вршење надзора и предузимање потребних радњи у вези са спречавањем прања новца и финансирања терористичких активности које се односе на банке, микрокредитне организације, штедно-кредитне организације и друге финансијске организације, у сарадњи са надлежним институцијама, а у складу са прописима којима се уређује ова област,
 • вршење надзора и предузимање других активности у складу са прописима којима се уређује увођење и примјена одређених привремених мјера ради ефикасног спровођења међународних рестриктивних мјера,
 • доношење одговарајућих аката у области спречавања прања новца и финансирања терористичких активности и сарадња са надлежним органима и институцијама из ове области и
 • доношење аката и предузимање радњи у циљу обезбјеђења заштите права потрошача, односно физичких лица корисника финансијских услуга у банкарском систему, вршење надзора над примјеном прописа из ове области и предузимање других активности и одговарајућих мјера у оквиру својих овлашћења и
 • друге надлежности у складу са законом којим се уређују банке.

Такође, Агенција издаје и одузима дозволе, одобрења и сагласности микрокредитним организацијама, штедно-кредитним организацијама и другим финансијским организацијама када је за то овлашћена овим и другим законима, врши контролу законитости њиховог пословања, доноси опште акте којима се уређује рад микрокредитних организација, штедно-кредитних организација и других финансијских организација и обавља послове утврђене овим законом, као и другим законима.

УПРАВЉАЊЕ

Орган управљања Агенцијом је Управни одбор који се састоји од пет чланова које, на приједлог Владе Републике Српске, именује Народна скупштина Републике Српске на период од пет година.

Управни одбор Агенције предузима мјере за ефикасно и рационално обављање послова и задатака из надлежности Агенције.

РУКОВОЂЕЊЕ

Директор Агенције представља Агенцију, руководи радом и одговоран је за рад Агенције.

Директора и замјеника директора Агенције, на приједлог Владе Републике Српске, именује Народна скупштина Републике Српске на период од пет година.

ОМБУДСМАН ЗА БАНКАРСКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

У саставу Агенције је Омбудсман за банкарски систем (у даљем тексту: Омбудсман), као самостална организациона јединица, који промовише заштиту права и интересе потрошача, односно физичких лица корисника финансијских услуга.

Омбудсман, као један од носилаца заштите права потрошача у Републици Српској, омогућава да се настале несугласице и спорови између институција банкарског система и корисника финансијских услуга могу правично и брзо ријешити од независних лица, са минимумом формалности, усаглашавањем, посредовањем или на други миран начин.

Омбудсман је независан у обављању својих задатака и одговара за њихово извршавање, а спровођењем својих функција не дјелује као заступник Агенције.

Законом о Агенцији за банкарство Републике Српске дефинисане су надлежности Омбудсмана.

ПОСЛОВНА  ТАЈНА

Пословном тајном Агенције сматра се податак, чињеница или сазнање до којег је овлашћено лице Агенције дошло обављајући послове и извршавајући дужности из своје надлежности или које је Агенција примила од надлежне организације, институције, органа или друге државе, тј. тијела друге државе, укључујући надзорна тијела основана одлукама Европског парламента и Савјета Европске уније, а чије би откривање неовлашћеном лицу нанијело или могло да нанесе штетне посљедице за остваривање циљева и обављање надзорне функције Агенције, углед и интерес организација банкарског система, као и лица од којих је Агенција примила податке (у даљем тексту: тајни податак).

Тајне податке забрањено је откривати било којем другом лицу, органу или организацији или тијелу, осим у збирном облику, на основу којег није могуће утврдити појединачне банке и друге финансијске организације банкарског система на које се ти подаци односе.

У складу са Законом о Агенцији за банкарство Републике Српске, Агенција може открити тајне податке лицима, органима или организацијама или тијелима у Републици Српској и Босни и Херцеговини, државама чланицама Европске уније и трећим земљама, и то: надлежном суду, тужилаштву или лицима која раде по њиховим налозима; органима надлежним за контролу и надзор финансијских институција и представницима међународних финансијских институција у извршавању њихових службених дужности; ревизорима који обављају ревизију финансијских извјештаја банака и других финансијских организација банкарског система; надлежним лицима или институцијама одговорним за осигурање депозита у банкама, укључујући Агенцију за осигурање депозита Босне и Херцеговине; тијелима надлежним за надзор органа укључених у поступак ликвидације или стечаја банке или друге финансијске организације банкарског система; тијелима која су надлежна за надзор над ревизорима који обављају ревизију извјештаја банака и других финансијских организација банкарског система; Централној банци Босне и Херцеговине, централним банкама Европског система централних банака и другим тијелима које имају сличне задатке и одговорности као централне монетарне власти; министарству надлежном за финансије или државном тијелу одређене земље одговорном за спровођење закона који уређују надзор банака и других финансијских организација или осигуравајућих друштава; и другим органима наведеним у члану 31. Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске.

Лица којима Агенција открије тајне податке могу те податке користити само у циљу извршавања послова из својих надлежности и дужна су да чувају тајне податке на начин утврђен Законом о Агенцији за банкарство Републике Српске.

АКТИ

Агенција доноси подзаконске акте из своје надлежности, у складу са овим и другим законима.


УПРАВНИ ОДБОР

Чланови Управног одбора у текућем мандату су:

 • Мира Бјелац, предсједник Управног одбора
 • Слађа Кунић
 • Драгица Ристић
 • мр Перица Рајчевић
 • Милош Комљеновић

ДИРЕКТОР
Славица Ињац

Директор Агенције Славица Ињац рођена је 1956. године у Бањалуци, гдје је завршила Гимназију и дипломирала 1979. године на Економском факултету. Има 36 година радног искуства на пословима рачуноводства, финансија и банкарства.

ЗАМЈЕНИК ДИРЕКТОРА
Драган Сердар

Замјеник директора Агенције Драган Сердар рођен је 1971. године у Бањалуци, гдје је завршио Економску школу и дипломирао на Економском факултету. Има 17 година радног искуства у банкарству.