Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Правила о поступку јавног надметања - лицитације за продају основних средстава - путничких моторних возила

23.10.2023. год.

АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО                                                                   

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

БАЊА ЛУКА

 

Број: 01-1983-1/23

Дана, 23.10.2023.

 

На основу Одлуке о продаји основног средства путем јавног надметања - лицитације број 01-1983/23 од 23.10.2023.године, директор Агенције за банкарство Републике Српске доноси

 

ПРАВИЛА

о поступку јавног надметања - лицитације

за продају основног средства - путничког моторног возила

 

 

САДРЖАЈ ПРАВИЛА

Правила о поступку јавног надметања лицитације за продају основног средства - путничког моторног возила Агенције за банкарство Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) уређују поступак и начин јавног надметања за куповину возила који је предмет лицитације, обавезе Комисије за провођење поступка јавног надметања - лицитације за продају основног средства - путничког моторног возила (у даљем тексту: комисија), права и обавезе учесника лицитације, начин утврђивања побједника лицитације, рок и начин плаћања и преузимања возила.

1. ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ

1.1. Оглас о лицитацији објављује Комисија за продају основног средства - путничког моторног возила  у дневним новинама Глас Српске.

1.2. У огласу се наводи предмет продаје и адреса интернет странице Агенције на којој се налазе Правила о поступку јавног надметања - лицитације за продају основног средства - путничког моторног возила.

2. ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ

Предмет продаје је основно средство - путничко моторно возило:

2.1.

Врста возила: путничкo AUDI A6

Регистрација: регистрoван A84-O-215

Година производње: 2008

Пређено (km): 271378

Боја: црна

Број мјеста: 5

Број врата: 4

Мотор запремина (cm3): 2967

Снага (kW): 171

Врста горива: дизел

Број мотора: АSB122927

Број шасије: WAUZZZ4F789087190

Почетна цијена: 10.218,56 КМ

 

 

 

 

2.2. Возило које је предмет продаје може се погледати на паркингу Агенције  26.октобра,27.октобра и 30.октобра 2023. године у времену од 11 до 14 сати.

2.3. Возило се продаје у виђеном стању и купац нема право да истиче приговоре о стању возила које је купио. 

 

3. КОМИСИЈА

3.1. Поступак продаје путем лицитације проводи Комисија именована рјешењем директора Агенције, која се састоји од предсједника и два члана, сви из реда запослених у Агенцији која констатује исход проведеног поступка.

 

4. НАЧИН ПРОВОЂЕЊА ПРОДАЈЕ

4.1. Продаја ће се обавити путем јавног надметања - лицитације.

 

5. ПРАВО УЧЕШЋА

5.1. Право учешћа на лицитацији имају сва физичка и правна лица која до уторка 31.10.2023. године у 13:00 сати у Агенцију доставе пријаву за учешће на лицитацији и доставе доказ о уплати депозита на рачун Агенције.

 

6. ВРИЈЕМЕ ОДРЖАВАЊА ЛИЦИТАЦИЈЕ

6.1. Лицитација ће се одржати у четвртак 02.11.2023. године у 9:00 сати у простору Агенције за банкарство Републике Српске у Бањој Луци у Улици владике Платона 1/А, у сали за састанке (пети спрат). 

 

7. ДЕПОЗИТ

7.1. Учесник лицитације уплаћује депозит на рачун Агенције број 5620990000431659 код NLB банке а.д. Бањалука.

7.2. Депозит се уплаћује у износу од 2.000,00 КМ (двијехиљадеКМ) за возило за које учесник у пријави наведе да ће се надметати. 

7.3. Као доказ о уплати депозита учесник уз пријаву доставља уплатницу.

7.4. Депозит се враћа учесницима лицитације у року од осам дана по завршеној лицитацији, на рачун који учесник наведе у пријави.

7.5. Побједнику лицитације депозит се урачунава као дио плаћене цијене.

7.6. Депозит за возило за учесника који је побиједио на лицитацији, неће бити враћен ако одустане од закључења уговора о куповини.

 

8. ПРИЈАВА

8.1. У пријави учесник наводи своје основне податке, име, презиме, адресу становања, контакт телефон, и наводи возило за које намјерава да се надмеће.

8.2.  Уколико је пријава непотпуна или није достављена уплатница као доказ о благовременој уплати депозита, пријава ће бити одбачена и подносилац неће имати право да учествује на лицитацији.

8.3. Рјешење о одбацивању пријаве доноси комисија и доставља га подносиоцу пријаве.

 

9. ЕВИДЕНТИРАЊЕ УЧЕСНИКА ЛИЦИТАЦИЈЕ

9.1. Лица чије су пријаве прихваћене комисија евидентира у записнику и додјељује им бројеве за учешће на лицитацији.

9.2. Број са именом и презименом физичког лица или називом правног лица уноси се у картицу за учешће на лицитацији, која се даје учеснику прије почетка лицитације.

9.3. Учесник учествује на лицитацији подизањем картице на позив предсједника комисије, који води лицитацију.

 

10. ТОК ЛИЦИТАЦИЈЕ

10.1. Предсједник комисије констатује колико је пријављених учесника присутно на лицитацији, затим отвара лицитацију у вријеме које је у огласу наведено као вријеме почетка лицитације и у случају да је присутан само један учесник, саопштава садржај јавног позива, правила лицитације и  возило које се продаје.

10.2. Поступак лицитације почиње тако што предсједник комисије пита учеснике ко нуди почетну цијену.

10.3. Ако нико не подигне картицу на позив предсједника комисије, предсједник ће поновити питање, а ако ни на треће питање нико не подигне картицу, предсједник проглашава да лицитација није успјела.

10.4. Ако се само један од учесника јави на почетну цијену, возило ће бити њему продато.

10.5. Ако се више учесника јави на почетну цијену, предсједник комисије у наредним корацима подиже цијену сваки пут за 100,00 КМ и пита учеснике ко нуди наведену цијену.

10.6. Побједник лицитације је онај учесник који понуди највећу цијену, ако се на друго и треће питање предсједика комисије да ли неко нуди цијену која је за 100,00 КМ већа, не јави нико од учесника.

 

11. ДРУГА ЛИЦИТАЦИЈА

11.1. Ако прва лицитација није успјела, након што то објави, предсједник комисије објављује да ће друга лицитација по истим правилима бити одржана на истом мјесту у сриједу 08.11.2023. године у 9:00 сати, а почетна цијена биће 10% нижа од почетне цијене на првој лицитацији.

11.2. Право учешћа на другој лицитацији имају сва физичка и правна лица која доставе пријаву за другу лицитацију са доказом о уплати депозита у износу од 2.000,00 КМ за возило за које намјерава учествовати у лицитицији, у просторије Агенције у Бањој Луци у Улици Владике Платона 1/А најкасније до понедјељка 06.11.2023. године у 13:00 сати.

11.3. Ако друга лицитација за наведено возило не успије, о поступању са возилом директор ће донијети посебну одлуку.

 

12. ЗАПИСНИК

12.1. О почетку, току и завршетку јавног надметања - лицитације саставља се записник који садржи:

  • име и презиме предсједника и чланова Комисије и записничара,
  • мјесто, датум и вријеме почетка лицитације,
  • списак учесника лицитације са додијељеним бројевима,
  • предмет лицитације,
  • почетну цијену,
  • бројеве учесника који су се јавили на одређену цијену,
  • име и презиме, јмб, број личне карте, адресу, број телефона побједника лицитације,
  • остале податке од значаја за рад Комисије,
  • вријеме завршетка лицитације.

 

13. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

13.1. Побједник лицитације закључује са продавцем уговор о купопродаји возила одмах по окончању лицитације и овјерава га код надлежног органа.

13.2. Уговором се купац обавезује да ће цјелокупан износ купопродајне цијене уплатити продавцу у року од три дана од закључења уговора на рачун који је наведен у уговору.

13.3. Ако купац не плати у цијелости цијену у наведеном року, уговор се раскида, а продавац задржава депозит.

13.4. Купац сноси све трошкове око преноса власништва и остале трошкове у складу са прописима.

 

14. ПРЕУЗИМАЊЕ ВОЗИЛА

14.1. Купац може преузети возило кад банка потврди да је цјелокупан износ купопродајне цијене уплаћен на рачун Агенције за банкарство Републике Српске.

14.2. Преузимање возила купац може обавити сваког радног дана у времену од 9:00 до 14:00 сати у року од пет радних дана од закључења уговора.

                                                                                                                                                                             ДИРЕКТОР

                                                                                                                                                                               Срђан Шупут