Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Stambeni kredit je namjenski kredit i spada u posebnu kategoriju dugoročnog kredita. Odobrava se za kupovinu stana ili kuće, kao i izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju stambenog objekta. Uslove odobravanja stambenih kredita banke utvrđuju svojom poslovnom politikom.

Potrebna  dokumentacija za dobijanje kredita:

 • Zahtjev za kredit (obrazac banke);
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja;
 • Fotokopija lične karte;
 • Predugovor o kupovini nepokretnosti ovjeren kod nadležnog suda;
 • Predračun izvođača radova za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju objekta koji je predmet kreditiranja;
 • Procjena vrijednosti nepokretnosti koja će se koristiti za obezbjeđenje kredita;
 • Dokumentacija nepokretnosti koja će biti predmet hipoteke;
 • Izjave jemaca; i
 • Izjave o administrativnoj zabrani dužnika i jemaca.

Napominjemo da svaka banka pojedinačno određuje koju dokumentaciju je potrebno priložiti uz zahtjev za kredit, i ona se može razlikovati od banke do banke.

Sredstva obezbjeđenja kredita određuje banka. Kao sredstva (instrumenti) obezbjeđenja kredita može se pojaviti sljedeće:   

 • nekretnina koja je predmet kupovine ili neka druga nekretnina koja je u vlasništvu tražioca kredita ili u vlasništvu drugog lica, na koju se, uz prethodnu saglasnost vlasnika, upisuje hipoteka,
 • jemstva pravnih i fizičkih lica,
 • mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemaca,
 • administrativne zabrane za korisnika kredita i jemce.

Ukoliko dođe do prestanka otplate odobrenog kredita, kreditor ima pravo aktiviranja ovih instrumenata obezbjeđenja kredita u svrhu naplate duga.