Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Saopštenje za javnost - Obavijest o usvajanju seta Odluka o naknadama

15.08.2022. god.

Dana, 15.08.2022. godine

 

PREDMET: SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

 

Agencija za bankarstvo Republike Srpske donijela set Odluka o obavezi banaka da izvještavaju klijente o naplaćenim naknadama

Upravni odbor Agencije za bankarstvo Republike Srpske, poštujući i primjenjujući nove zakone predložene od strane Vlade Republike Srpske i Ministarstva finansija, a usvojene od strane Narodne skupštine Republike Srpske, tj. Zakon o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 38/22) kao i Zakon o unutrašnjem platnom prometu („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 52/12, 92/12, 58/19 i 38/22) je dana 28.07.2022. godine usvojio sljedeći set odluka objavljenih u Službenom glasniku Republike Srpske broj 74/22:

  • Odluka o sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja podataka o međubankarskim naknadama;
  • Odluka o utvrđivanju liste najreprezentativnijih usluga povezanih sa platnim računom;
  • Odluka o utvrđivanju sadržaja informativnog pregleda usluga i naknada povezanih sa platnim računom;
  • Odluka o utvrđivanju forme i sadržaja izvještaja o naknadama za usluge povezane sa platnim računom.

Navedene odluke primjenjuju se na banke sa sjedištem u Republici Srpskoj i na organizacione dijelove banaka sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine koji posluju u Republici Srpskoj.

Usvajanjem predmetnih Odluka, Agencija za bankarstvo Republike Srpske propisala je obavezu bankama da izvještajem o naknadama za usluge povezane sa platnim računom obuhvate sve naknade koje su naplatile korisniku za sve usluge koje su tom korisniku pružile, a taj izvještaj sadrži i podatke o svim kamatama koje su banke naplatile od korisnika, kao i o svim kamatama koje je korisnik ostvario.

Jedna od Odluka takođe propisuje obavezu banke da korisniku, bez naknade, dostavi ili na drugi način učini dostupnim izvještaj o svim naknadama za usluge povezane sa platnim računom, na ugovoreni način, najmanje jednom godišnje.

Nadalje, Odlukom se definiše da, u slučaju gašenja platnog računa, banka je dužna, nakon gašenja tog računa, korisniku bez odlaganja dostaviti izvještaj o naplaćenim naknadama koji se odnosi na taj platni račun, za period do dana njegovog gašenja, i to najkasnije u roku od 30 dana od dana gašenja tog platnog računa.

Još jednom napominjemo klijente banaka u Republici Srpskoj da Agencija za bankarstvo Republike Srpske na svojoj internet stranici (u rubrici „Za korisnike finansijskih usluga“) objavljuje izvještaj „Naknade i provizije za usluge u poslovanju sa stanovništvom“, u kojem su prikazane reprezentativne cijene bankarskih usluga svih banaka u Republici Srpskoj, omogućujući na taj način korisnicima finansijskih usluga njihovo poređenje i odlučivanje o istima.

S tim u vezi, pozivamo sve klijente banaka da prije donošenja odluke o otvaranju platnog računa u nekim od banaka u Republici Srpskoj, posjete zvaničnu internet stranicu Agencije za bankarstvo Republike Srpske, te se na taj način detaljnije informišu o visini naknada koje banke naplaćuju za izvršene usluge.

 

Agencija za bankarstvo Republike Srpske