Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Saopštenje za javnost - Agencija za bankarstvo Republike Srpske uspješno završila postupak restrukturiranja “Sberbank” a.d. Banja Luka

03.03.2022. god.

Dana, 03.03.2022. godine

 

PREDMET: SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Agencija za bankarstvo Republike Srpske uspješno završila postupak restrukturiranja “Sberbank” a.d. Banja Luka

 

Kao reakcija na novonastalu situaciju širom Evrope, uzrokovanu dešavanjima na geopolitičkoj sceni izazvanih sukobima između Ukrajine i Rusije, te ekonomskih i finansijskih sankcija koje su Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i druge zemlje preduzele prema Rusiji, Agencija za bankarstvo Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija) preduzela je ključne aktivnosti iz svoje nadležnosti, definisane Zakonom o bankama i Zakonom o Agenciji, te pokrenula postupak restrukturiranja nad „Sberbank“a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: Banka), a na osnovu Odluke o pokretanju postupka restrukturiranja nad Bankom, obzirom da je utvrdila da su ispunjeni uslovi iz Zakona o bankama RS.

Agencija je sprovela procjenu javnog interesa u smislu postizanja jednog ili više ciljeva restrukturiranja definisanih Zakonom, na način da je procjenjivala svaki cilj restrukturiranja pojedinačno, te je utvrđeno da se restrukturiranjem Banke postižu svi pojedinačni ciljevi restrukturiranja, gdje se posebno ističu zaštita deponenata koji imaju osigurane depozite, zaštita sredstava i druge imovine klijenata, te izbjegavanje većeg štetnog uticaja na finansijsku stabilnost.

Zaključno sa 02.03.2022. godine, cijeneći mogućnosti date Zakonom, a na osnovu svih analiziranih i dostupnih opcija, usvojen je plan restrukturiranja kroz prodaju akcija, a na osnovu ponude dostavljene od strane „Nova banka“ a.d. Banja Luka. Usvojeni model osigurava potpunu sigurnost i kontinuitet poslovanja Banke kroz prenos vlasništva i obezbjeđenje neophodnih modela jačanja Banke.

Na kraju treba posebno napomenuti da su putem efikasne saradnje i promptne reakcije institucija Republike Srpske, te postojanjem entitetskog regulatora, postignuti najvažniji ciljevi, a to su očuvanje stabilnosti finansijskog sistema i zaštita sredstava klijenata i deponenata.

 

Agencija za bankarstvo Republike Srpske