Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Finansijska edukacija građana:  Kada kontaktirati omudsmana za bankarski sistem?


Zaštita korisnika finansijskih usluga predmet je interesovanja ne samo domaće, već i najšire međunarodne stručne javnosti, a značaj ovog pitanja dodatno je naglašen nakon izbijanja svjetske finansijske krize i materijalizacijom rizika u vezi sa finansijskim posredovanjem, i to ne samo iz ugla nesporne potrebe zaštite korisnika, već i iz aspekta očuvanja stabilnosti cjelokupnog finansijskog sektora.

Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske u toku 2011. godine osavremenjena je i proširena regulatorno-nadzorna funkcija Agencije za bankarstvo Republike Srpske u oblasti zaštite korisnika finasijskih usluga i uspostavljen je institut Ombudsmana za bankarski sistem Republike Srpske, sa ciljem mirnog rješavanja sporova između korisnika i davalaca finansijskih usluga.
 
Propisujući zaštitu potrošača - korisnika finansijskih usluga izvršena su usklađivanja Zakona o bankama Republike Srpske sa pravnim tekovinama Evropske unije, a izvršene su i izmjene i dopune Zakona o mikrokreditnim organizacijama i Zakona o lizingu, radi sistematskog i sveobuhvatnog uređenja ovog pitanja.

Mehanizmi i instrumenti zaštite treba da obezbijede tri uslova:

  1. informisanost korisnikada su im na raspolaganju sveobuhvatne, blagovremene i razumljive informacije o finansijskim uslugama i potencijalnim rizicima koje obezbjeđuju donošenje adekvatne i utemeljene odluke,
  2. pravičan i korektan (fer) tretman od banakašto podrazumijeva odgovorno odobravanje kredita i finansijsko prosvjećivanje korisnika, uvažavajući problem informacione asimetrije, i
  3.  pravo na efikasne i jeftine mehanizme mirnog rješavanja sporova, kao alternative sudskim postupcima.
Ostvarivanjem ovih uslova, odnosi korisnika i banaka podižu se na viši nivo međusobnog povjerenja, a međubankarska konkurencija postaje dinamičnija u pogledu uvažavanja zahtjeva korisnika za većom transparentnošću poslovanja banaka.