Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Obavještenje deponentima i zajmoprimcima Banke Srpske a.d. Banja Luka o imenovanju privremenog upravnika

17.11.2015. god.

Broj: 01-1676-24/2015

U skladu sa članom 108. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/03, 74/04, 116/11, 05/12 i 59/13), Agencija za bankarstvo Republike Srpske, kao ovlašćeni supervizor banaka, Rješenjem broj 03-1658/2015, od 11.11.2015. godine imenovala je Privremenog upravnika za Banku Srpske a.d. Banja Luka koji preuzima upravljanje-rukovođenje poslovanjem Banke Srpske a.d. Banja Luka od dana 16.11.2015. godine u trajanju do 1 godine sa mogućnošću produženja roka za još najviše 6 mjeseci.

Sve do drugačijeg pismenog obavještenja Agencije za bankarstvo Republike Srpske:

1. Sve postojeće obaveze prema Banci Srpske a.d. Banja Luka ostaju potpuno na snazi;

2. Sve buduće transakcije preko računa Banke Srpske a.d. Banja Luka moraju biti odobrene isključivo od strane Privremenog upravnika.

Sva pitanja vezana za Banku Srpske a.d. Banja Luka mogu se uputiti Privremenom upravniku putem telefona broj 051/245-168 ili na adresu Banka Srpske a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save br. 61, faks: 051/245-145.

 

Agencija za bankarstvo Republike Srpske