Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Prije donošenja odluke o uzimanju kredita, neophodno je pažljivo razmotriti važnost potrebe koja bi se finansirala na ovakav način, posebno kada se ima u vidu da će odluka o zaduživanju, u dužem vremenskom periodu značajno opteretiti kućni budžet tražioca kredita. Ako se ipak uvidi neophodnost uzimanja kredita, potrebno je informisati se kod više banaka o različitim vrstama kredita i uslovima koje banke nude za pojedine vrste kredita, kako bi se izvršio izbor kredita koji najviše odgovara potrebama tražioca kredita. U tu svrhu, od banaka se mogu zatražiti obrasci sa osnovnim podacima o željenim vrstama kredita.

Kako izabrati najpovoljniju banku?

Kada se izvrši izbor vrste kredita, potrebno je uporediti uslove pod kojima različite banke nude kredite, kako bi se izvršio izbor banke. Najlakši način izbora je poređenje uslova koje nude različite banke i to prije svega poređenje efektivnih kamatnih stopa. Ukoliko je efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou niža, kredit je jeftiniji. Treba napomenuti da je efektivna kamatna stopa mjerilo cijene kredita samo ako se upoređuje zaduživanje u istoj valuti. Takođe, treba imati u vidu da kod kredita sa različitim periodima otplate, visina anuiteta (rate) ne predstavlja pravi pokazatelj cijene kredita. Kredit sa dužim rokom otplate može imati niži iznos mjesečnog anuiteta, ali to ne znači da je i ukupna obaveza po tom kreditu niža. Pri poređenju uslova, neophodno je uporediti i troškove vezane za proizvode koji se ''nude u paketu'', nezavisno od toga da li su potrebni (platne kartice i dr.) i ne obuhvataju se efektivnom kamatnom stopom. Naročito treba obratititi pažnju na mogućnost banke da jednostrano izmijeni odredbe ugovora i da li su precizno utvrđeni uslovi pod kojima banka to može da učini.   

Napomena: Prije uzimanja kredita, svaki tražilac kredita treba dobro razmisliti o svojoj kreditnoj sposobnosti, odnosno da detaljno razmotri koliko iznose mjesečni prihodi, a koliko rashodi, i da procijeni da li će u budućem periodu biti u mogućnosti redovno izmirivati kreditne obaveze, naročito kod ugovora sa promjenljivim uslovima (varijabilna kamatna stopa).


Krediti sa ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom ili krediti sa fiksnom kamatnom stopom

a) Krediti sa ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom

  • Inicijalno ugovorene kamatne stope su niže u odnosu na iste za kredite sa ugovorenom fiksnom kamatnom stopom
  • U periodu otplate kredita postoji rizik od rasta kamatne stope koji je veći što je duži rok otplate
  • Kamatna stopa se mijenja sa promjenom referentne vrijednosti (najčešće je to EURIBOR koji je u ovom trenutku na istorijskom minimumu)

b) Krediti sa ugovorenom fiksnom kamatnom stopom

  • Inicijalno ugovorene kamatne stope su nešto više u odnosu na iste za kredite sa ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom
  • Kamatne stope su nepromjenjive tokom perioda otplate kredita i nema rizika od rasta kamatne stope bez obzira na dešavanja na finansijskim tržištima