Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Uputstvo za popunjavanje obrazaca za SPN i FTA za davaoce lizinga 21.01.2013 Preuzmi
Izmjene i dopune Odluke o obliku i sadržaju izvještaja koje davaoci lizinga dostavljaju Agenciji za bankarstvo Republike Srpske Službeni glasnik RS broj 123/12 Preuzmi
Izmjene i dopune Odluke o obliku i sadržaju izvještaja koje davaoci lizinga dostavljaju Agenciji za bankarstvo Republike Srpske Službeni glasnik RS broj 126/10 Preuzmi
Uputstvo o za izradu izvještaja o ponderisanim nominalnim i efektivnim stopama lizing naknade po osnovu finansijskog lizinga 16.06.2008 Preuzmi
Odluka o obliku i sadržaju izvještaja koje davaoci lizinga dostavljaju Agenciji za bankarstvo Republike Srpske Službeni glasnik RS broj 100/07 Preuzmi