Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obliku i sadržaju izvještaja koje banke dostavljaju Agenciji za bankarstvo Republike Srpske Službeni glasnik RS broj 74/22 Preuzmi
Prilog (izvještajni obrasci za banke sa sjedištem u Republici Srpskoj) 05.10.2022 Preuzmi
Prilog (izvještajni obrasci za organizacione dijelove banaka sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine) 16.02.2022 Preuzmi
Instrukcija za finansijsko izvještavanje (FINREP) 21.01.2022 Preuzmi
Pomoćni alat (FINREP) 21.01.2022 Preuzmi
Odluka o stavljanju van snage Odluke o obliku i sadržaju izvještaja koje organizacioni dijelovi banaka sa sjedištem u FBiH ili Brčko distriktu BiH dostavljaju ABRS Službeni glasnik RS broj 120/21 Preuzmi
Odluka o obliku i sadržaju izvještaja koje banke dostavljaju Agenciji za bankarstvo Republike Srpske Službeni glasnik RS broj 120/21 Preuzmi
Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za banke i druge finansijske organizacije Službeni glasnik RS broj 86/22 Preuzmi
Uputstva Ministarstva finansija RS o otvaranju i zatvaranju računa kod ovlašćenih organizacija, o načinu vođenja i sadržaju evidencije računa poslovnih subjekata kod ovlašćenih organizacija i o načinu i postupku izvršenja naloga za prinudnu naplatu preko računa kod ovlašćenih organizacija Službeni glasnik RS broj 71/12 Preuzmi
Uputstvo za popunjavanje obrazaca za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti - za banke 21.01.2013 Preuzmi