Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Odgovori uz Odluku o upravljanju eksternalizacijom Datum objave: 28.04.2022 Preuzmi
Odgovori uz Odluku o obliku i sadržaju izvještaja koje banke dostavljaju Agenciji za bankarstvo Republike Srpske Datum objave: 20.04.2022. Preuzmi
Odgovori uz Uputstvo za procjenu vrijednosti kolaterala Datum objave: 29.03.2022 Preuzmi
Odgovori uz Odluku o sistemu upravljanja u banci Datum objave: 11.11.2021 Preuzmi
Odgovori uz Odluku o izračunavanju kapitala banaka Datum objave: 17.08.2021 Preuzmi
Odgovori uz Odluku o upravljanju rizikom likvidnosti Datum objave: 17.08.2021 Preuzmi
Odgovori uz Odluku o privremenim mjerama bankama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19“ Datum objave: 25.09.2020 Preuzmi
Odgovori na primjedbe, komentare i prijedloge dostavljene u okviru javne rasprave o nacrtu Uputstva za procjenu vrijednosti kolaterala Datum objave: 03.08.2020 Preuzmi
Odgovori uz Odluku o minimalnim standardima aktivnosti banaka na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti Datum objave: 28.07.2020. Preuzmi
Odgovori uz Uputstvo za popunjavanje izvještajnih obrazaca za kapital, ukupan ponderisani rizik i finansijsku polugu Datum objave: 09.06.2020 Preuzmi
Odgovori uz Zakon o bankama Republike srpske Datum objave: 30.04.2020 Preuzmi
Odgovor uz Odluku o velikim izloženostima Datum objave: 30.04.2020 Preuzmi
Odgovori uz Uputstvo o klasifikaciji i vrednovanju finansijske aktive Datum objave: 05.03.2020 Preuzmi
Odgovori uz Odluku o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka Datum objave: 21.02.2020 Preuzmi
Odgovori uz Uputstvo o načinu popunjavanja izvještaja za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke i bankarske grupe Datum objave: 20.08.2019 Preuzmi
Odgovor uz Odluku o uključivanju posebnih uslova za ugovaranje dugoročnih nenamjenskih i zamjenskih kredita fizičkim licima u sistem upravljanja rizicima u banci Datum objave: 03.05.2019. Preuzmi
Odgovori na primjedbe i prijedloge dostavljene u okviru javne rasprave o nacrtu Uputstva za popunjavanje obrazaca uz Odluku o objavljivanju podataka i informacija banke Datum objave: 15.04.2019 Preuzmi
Odgovori uz Uputstvo za popunjavanje izvještajnih obrazaca za likvidnosnu pokrivenost Datum objave: 11.04.2019 Preuzmi
Odgovori uz Odluku o uslovima prijevremene otplate kredita fizičkih lica koji nisu namijenjeni njihovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj djelatnosti Datum objave: 14.11.2018. Preuzmi
Odgovori uz Odluku o poslovanju banaka sa licima u posebnom odnosu sa bankom Datum objave: 02.08.2018 Preuzmi
  • 1
  • 2