Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Кредит је одређени новчани износ који је банка уступила на коришћење клијенту на одређено вријеме под одређеним условима и уз плаћање накнаде – камате, као цијене коришћења тих средстава. Кредити према својој намјени могу бити ненамјенски или готовински и намјенски као што су: потрошачки, стамбени, инвестициони или кредити за обртна средства. Пословима кредитирања правних и физичких лица могу се бавити искључиво банке и друга правна лица која су добила дозволу за рад Агенције за банкарство Републике Српске.

Камата представља цијену коју плаћа дужник (клијент) зајмодавцу (банка) за коришћење средстава. Када се камата изрази у процентима добијамо каматну стопу, чија висина  зависи од врсте кредита, рока коришћења кредита, инструмената обезбјеђења наплате потраживања, услова на тржишту, конкуренције, стопе инфлације, кредитног рејтинга земље и др. 

Номинална каматна стопа - каматна стопа која представља проценат који одређује колико се новчаних јединица плаћа по јединици кредита и користи се за обрачун редовне камате по датом кредиту. Може бити фиксна или промјенљива.

Конформна каматна стопа је стопа по којој се добија исти износ камате без обзира да ли се камата обрачунава једанпут на крају периода отплате или више пута у току саме отплате кредита.

Пропорционална каматна стопа је стопа по којој се добија различити износ камате у зависности од тога да ли се камата обрачунава једанпут на крају периода отплате или више пута у току саме отплате кредита. Наиме, уколико се камата обрачунава више пута у току периода отплате добија се већи износ укупне камате, него да је обрачуната само једном на крају периода отплате кредита. Уколико се пропорционална каматна стопа на годишњем нивоу своди на мјесечну каматну стопу, онда се она може добити једноставним дијељењем годишње каматне стопе бројем обрачунских периода, нпр. ако је годишња каматна стопа 6%, мјесечна се добија када 6% подијелимо бројем мјесеци 12 и добијамо да мјесечна износи 0,5%.

Ефективна каматна стопа (ЕКС) представља стварну цијену кредита и омогућава лакше сагледавање и упоређивање услова под којима различите банке нуде исте кредите. Ефективна каматна стопа, поред номиналне каматне стопе, укључује накнаде и провизије које клијент плаћа банци за одобравање кредита. Уколико је ријеч о кредитима који се одобравају уз депозит, ЕКС обухвата и приход по основу камате коју банка плаћа на тај депозит. Међутим, треба имати у виду да постоји један дио трошкова који се не укључују у ЕКС, као што су:  промјене девизног курса уколико је кредит са валутном клаузулом, трошкови процјене вриједности средстава обезбјеђења кредита, трошкови разних увјерења, потврда, дозвола и рјешења надлежних органа, трошкови Кредитног бироа,.. Ови трошкови не укључују се у обрачун ЕКС с обзиром да нису познати на дан обрачуна ЕКС, али могу настати у току реализације уговора о кредиту, или не представљају приход банке.

Интеркаларна камата је камата која се обрачунава и наплаћује само од момента када вам се одобри кредит до момента када почнете да га отплаћујете, односно до наплате прве рате. У зависности од пословне политике, банка може обрачунату интеркаларну камату да припише главници дуга и наплати је преко ануитета/рата или одједном – послије истека коришћења кредита. Уколико банка обрачунава интеркаларну камату, требало би прије закључења уговора провјерити са службеницима банке када би било најбоље да вам се исплати кредит да би интеркаларна камата била што мања.

Затезна камата је камата која се обрачунава и наплаћује уколико клијент није измирио обавезе о року у складу са одредбама закљученог уговора.

ЕУРИБОР или европска међубанкарска стопа (енгл. „Еуро Интербанк Офферед Рате”) представља референтну каматну стопу базирану на просјечној каматној стопи по којој банке једна другој посуђују новац на међубанкарском тржишту. Вриједност ЕУРИБОР -а одређује Европска банкарска федерација сваког дана.

Ануитет (рата) кредита је редовна, најчешће мјесечна, исплата новчаног износа састављеног од дијела главнице и дијела камате обрачунате по номиналној каматној стопи, коју клијент мора да плати на име постепене отплате кредита. Поред мјесечне, може бити и квартална, полугодишња, годишња, у зависности од тога како је уговорено. Ануитет, односно рата састоји се из дијела главнице дуга и дијела који се односи на доспјелу камату. Ануитет код кредита физичким лицима углавном је исти у свим периодима отплате, изузев за посљедњи када може бити различит. Постоји начин обрачуна када се ануитет (рата) мијења по периодима отплате јер се плаћа увијек исти дио главнице, а камата се обрачунава на остатак дуга. Камата се у оба начина отплате кредита обрачунава на остатак дуга. Приликом закључивања уговора о кредиту банка треба да упозна клијента о битним елементима кредита и то путем сачињеног прегледа свих елемената отплате кредита.

Грејс период је период у коме је кредит стављен на располагање кориснику, али није још започета отплата главнице кредита. У овом периоду обично се обрачунава камата на цјелоукупан износ кредита, те корисник кредита плаћа већу укупну камату него што би платио да не користи грејс период.

Кредит са валутном клаузулом је кредит изражен у КМ и садржи клаузулу којом банка у случају промјене вриједности КМ према ЕУР-у у вријеме отплате кредита, има право преостали износ главнице кредита конвертовати у ЕУР по средњем курсу Централне банке, чиме се корисник кредита обавезује да даље отплате кредита извршава по утврђеном курсу Централне банке КМ у односу на ЕУР на дан доспијећа и плаћања кредита.

Кредит везан за страну валуту, најчешће за швајцарски франак, је кредит изражен у одређеној страној валути и садржи клаузулу којом се отплата кредита везује за кретање курса те валуте. За кориснике ова врста кредита са собом носи и високе ризике – ризик промјене курса те валуте, односно неизвјесност за корисника кредита у погледу укупне обавезе по основу узетог кредита, а тиме и његове могућности отплате кредита у уговореном року. Од ове врсте ризика можете да се заштитите једино уколико су ваши редовни месечни нето приходи, из којих отплаћујете кредит (нпр. зарада), везани за исту страну валуту.

Кредит за рефинансирање је кредит који банка одобрава клијенту у сврху измирења његових обавеза створених по основу једног или више добијених кредита код једне или више банака. Узимањем кредита за рефинансирање клијент добија могућност да једним новим кредитом измири једну или све постојеће обавезе према банкама без обзира да ли су оне доспјеле за плаћање или не. Уколико се размишља о узимању кредита за рефинансирање најприје треба провјерити исплативост самог рефинансирања. Наиме, без обзира што нови кредит може испунити основни циљ – смањити висину мјесечне рате, треба имати на уму да приликом продужења рока отплате укупни трошкови по основу камате расту. Такође, треба водити рачуна да готово све банке наплаћују провизију за пријевремену отплату кредита, што повећава трошкове за добијање новог кредита.

Кредитна способност је финансијска способност дужника да врати узети кредит, увећан за одговарајући износ камате, о року доспијећа. Свака банка појединачно оцјењује вашу кредитну способност на основу извјештаја Централног регистра кредита о вашој кредитној задужености и уредности у измиривању обавеза, као и на основу остале документације (врста хипотеке, мјесечни приходи и др.).